Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. De rechtsverhouding tussen SMARTASS ACADEMY BV, met maatschappelijke zetel Spoorweglaan 137 te 9120 Melsele, KBO 0782.724.276 (hierna SMARTASS ACADEMY BV genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De prestaties van SMARTASS ACADEMY BV bestaan uit het verkopen van opleidingen, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘(de) Opleidingen’. Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat SMARTASS ACADEMY BV geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. SMARTASS ACADEMY BV neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

 2. Inschrijving en aankoop – Elke inschrijving en aankoop van een cursus hetzij een opleiding (Opleidingen) door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen SMARTASS ACADEMY BV en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door SMARTASS ACADEMY BV. Na deze bevestiging zendt SMARTASS ACADEMY BV een factuur.

 3. Betalingsmodaliteiten – Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 100,00. SMARTASS ACADEMY BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor al haar verkopen het principe van voorafbetaling te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs.

 4. Annulering -Elke annulering van de bestelling van een Online Opleiding door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door SMARTASS ACADEMY BV te worden aanvaard. De bestelling van een Online Opleiding kan uitsluitend geannuleerd worden indien op het moment van annulering de Opleiding nog niet in gebruik is genomen. In geval van annulering van de bestelling van een Online Opleiding is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de geannuleerde bestelling.

 5. Digitale opleidingen en bestanden, welke worden aangekocht en onmiddellijk kunnen gedownload worden kunnen in geen geval worden geannuleerd en worden niet terugbetaald. Na betaling van de bestelling, kunt u de cursus en/of digitaal bestand meteen lezen. Bij aankoop is er bijgevolg geen herroepingsrecht en stemt u in met directe levering. Paswoorden zijn steeds persoonlijk en zijn niet overdraagbaar. Elke inbreuk hierop zal aanleiding geven tot een schadevergoeding ter waarde van het volledig facturatiebedrag, onverminderd de gewone facturatie en onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 

 6. Alle prijzen van SMARTASS ACADEMY BV zijn (behoudens anders vermeld) exclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen SMARTASS ACADEMY BV en de klant.

 7. SMARTASS ACADEMY BV is gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van SMARTASS ACADEMY BV te voldoen, kan SMARTASS ACADEMY BV alle deelnames door de klant aan Opleidingen en/of de verdere uitvoering van diensten/levering van producten opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

 8. SMARTASS ACADEMY BV zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er geen wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de recentelijke ontwikkelingen, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van SMARTASS ACADEMY BV, ) kan SMARTASS ACADEMY BV de Opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. 

 9. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door SMARTASS ACADEMY BV krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van SMARTASS ACADEMY BV beperkt tot de vergoeding die aan haar betaald werd voor haar diensten. SMARTASS ACADEMY BV is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. SMARTASS ACADEMY BV is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is SMARTASS ACADEMY BV aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van SMARTASS ACADEMY BV wordt weerhouden, is SMARTASS ACADEMY BV er enkel toe gehouden de Opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

 10. Voor geschillen of betwistingen met betrekking tot deze Overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

 11. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of SMARTASS ACADEMY BV.